តម្លៃម៉ាក

Belief

ជំនឿជំនួញ៖ តម្រូវការរបស់អតិថិជនគឺជាអនាគតរបស់យើងមតិយោបល់របស់អតិថិជនជួយយើងឱ្យរីកចម្រើន។

ជំនឿសេវាកម្ម៖ ការពេញចិត្តរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពកំពូលរបស់យើង។

Mission

ជួយអតិថិជនឱ្យឈ្នះទីផ្សារក្នុងស្រុក។

Vision

ក្លាយជាសហគ្រាសផលិតសំភារៈសំណង់ឈានមុខគេលើសកលលោក។

Values

និយាយតិចនិងធ្វើច្រើន។

2. គុណភាពដំបូងសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។

3. អាជីវកម្មស្មោះត្រង់សម្រាប់ការលះបង់និងការច្នៃប្រឌិតស្ថានភាពដែលឈ្នះ - ឈ្នះ។