ស្បែកទ្វារ

  • Door Skin

    ស្បែកទ្វារ

    ស្បែកទ្វារទ្វារ ROCPLEX ដែលមានទម្រង់ផ្សិតប្រហែល ៨០ គូនៅពេលយើងបោះចោលយើងអាចបំពេញតាមសំណូមពររបស់អតិថិជនទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទឈើធម្មតានិងពណ៌តាមតំរូវការសម្រាប់ស្បែកទ្វាររបស់យើងROCPLEX®។